polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prestige Investment Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą przy ul. Tadeusza Romanowicza 1/2, 30-702 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738264, REGON: 380662778, NIP: 6793171187 (dalej jako: Prestige Investment Group SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ).
   
 2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

  Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@morestate.pl ub pod numerem tel.: +48 662 937 393
   
 3. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Serwis Internetowy Morestate realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pani/Panu w następujący sposób:

  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  poprzez gromadzenie plików “cookies”. 
  IV. KATEGORIE POZYSKIWANYCH DANYCH

  Serwis Internetowy Morestate przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe podane w formularzach (imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości).
   
 4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Obsługa Pani/Pana zgłoszeń jako działań podjętych przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (np. formularz kontaktowy, korespondencja e-mail, social media, kontakt telefoniczny) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi Pani/Pana zgłoszenia.
  Zawarcie i wykonanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
  Wykonanie usługi na Pani/Pana zlecenie w zakresie pośrednictwa w załatwieniu spraw urzędowych i innych dotyczących nieruchomości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości załatwienia spraw dotyczących nieruchomości w Pani/Pana imieniu.
  Obsługa formularza kontaktowego.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi kontaktu informacyjnego.
  Podejmowanie działań marketingowych jako prawnie uzasadniony interes Administratora (np. ponowny kontakt telefoniczny celem przedstawienia Pani/Panu oferty współpracy w ramach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Przy czym Administrator informuje, że przeprowadził i udokumentował w powyższym zakresie ocenę równowagi pomiędzy swoim interesem a interesem Pani/Pana jako potencjalnego klienta. Biorąc pod uwagę ustanowione u Administratora procedury bezpieczeństwa, minimalizację zakresu danych wykorzystywanych dla tych operacji przetwarzania oraz brak nieproporcjonalnego wpływu przetwarzania danych osobowych na Pani/Pana prawa i wolności jako potencjalnego klienta, a które to przetwarzanie skutkować może dopasowaniem nieruchomości do Pani/Pana preferencji i finalizacją transakcji już na podstawie umowy pośrednictwa – nie stwierdza się w tym kontekście, aby istniał stosunek nadrzędności interesów Pani/Pana jako potencjalnego klienta nad interesem Administratora. Z uwagi na powyższe Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych we wskazanym zakresie.
  VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w formie pisemnej wysłanej za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@morestate.pl Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
   
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności obsługi kontaktu informacyjnego oraz przesyłania informacji handlowych – do momentu odwołania zgody.
   
 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład organów zarządzających u Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.
  Inni Pośrednicy, z którymi Administrator współpracuje na podstawie umowy o współpracy pomiędzy pośrednikami w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym również w ramach oprogramowania pracy pośrednika – Systemu MLS) – przy czym nie dotyczy to danych osobowych klientów potencjalnych, których przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w ust. III pkt 5) powyżej, tych danych Administrator nie udostępnia innym Pośrednikom. Poprzez umowę współadministrowania współpracujący Pośrednicy zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych zobowiązując się do spełnienia szeregu obowiązków związanych z przetwarzaniem danych.
  Podmioty zewnętrzne świadczące usługi, którymi jest Pani/Pan zainteresowana/y, z którymi Administrator współpracuje (np. architekt wnętrz, doradca podatkowy, doradca kredytowy, deweloperzy) – przy czym Administrator przekazuje tym podmiotom Pani/Pana dane kontaktowe wyłącznie na Pani/Pana wyraźną prośbę.
  Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie będące właścicielem oprogramowania pracy pośrednika (System MLS), którego Administrator jest użytkownikiem; dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA EOG

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
   
 7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Serwis Internetowy Royal Space zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

pliki cookie

 

 1. WPROWADZENIE

  Nasza strona internetowa https://morestate.pl (dalej: “strona internetowa”) używa plików cookies i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako “pliki cookies”). Pliki cookies są również umieszczane przez osoby trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.
   
 2. CZYM SĄ COOKIES?

  Plik cookies to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.
   
 3. CZYM SĄ SKRYPTY?

  Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.
   
 4. CO TO JEST PIXEL TAG?

  Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.
   
 5. PLIKI COOKIES

  Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne
  Niektóre pliki cookies zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookies, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookies bez Twojej zgody.
  Cookies analityczne
  Te pliki są używane, aby zoptymalizować korzystanie z danej strony internetowej. Dzięki tym analitycznym plikom cookies możliwe jest uzyskanie wglądu w korzystanie z danej witryny. W przypadku korzystania z tych plików, prosimy o Twoją zgodę na ich umieszczanie.
  Pliki cookies reklamowe
  Te pliki umożliwiają personalizację reklam oraz uzyskanie wglądu w wyniki kampanii. Dzieje się tak na podstawie profilu, który jest tworzony na podstawie kliknięcia i surfowania po danej stronie. Dzięki tym ciasteczkom użytkownik, jako osoba odwiedzająca witrynę, jest powiązany z unikalnym identyfikatorem, dzięki czemu nie widać tej samej reklamy więcej niż raz.
  Marketingowe / śledzące pliki cookies
  Te pliki cookies są wykorzystywane do stworzenia profilu użytkownika w celu śledzenia użytkownika na stronie internetowej w celach marketingowych. Ponieważ te pliki cookies są oznaczone jako śledzące pliki cookies, prosimy o zgodę na ich umieszczenie.
   
 6. ZGODA

  Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookies. Po kliknięciu przycisku “Zapisz preferencje” wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookies i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookies za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnieAby zarządzać swoimi plikami cookies kliknij na ikonę w lewym dolnym rogu.
   
 7. TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

  Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

  Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
  Prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.
  Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.
  Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.
  Prawo do przekazywania danych: masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.
  Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.
  Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się poniżej. Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi, możesz je nam zgłosić. Masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (organu ochrony danych).
   
 8. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE PLIKÓW COOKIE

  Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookies. Możesz również określić, że niektóre pliki cookies mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookies są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookies w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.
   
 9. DANE KONTAKTOWE

  W przypadku pytań i/lub komentarzy dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookies prosimy o kontakt:

  Prestige Investment Group Sp. z o.o. ul. Tadeusza Romanowicza 1/2, 30-702 Kraków, Polska
  Strona internetowa: https://morestate.pl
  E-mail: biuro@morestate.pl,
  Numer telefonu: +48 662 937 393